ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
สำนักปลัด1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
สำนักปลัด2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
สำนักปลัด3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
สำนักปลัด4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
สำนักปลัด5 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
ป้องกัน1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
ป้องกัน2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
ป้องกัน3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
ป้องกัน4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองสาธารณสุข1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองสาธารณสุข2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองสาธารณสุข3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองสาธารณสุข4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองช่าง1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองช่าง2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองช่าง3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองช่าง4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองช่าง5 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองช่าง6 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองคลัง1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองคลัง2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองการศึกษา1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองการศึกษา2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565
กองการศึกษา3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2565