ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอยบ้าน อบต.ดำ สุดเขตเทศบาล

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเทศบาล ซอยบ้าน อบต.ดำ สุดเขตเทศบาล หมู่ที่ 1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 450.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 230,000.- บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 21 – 25 เมษายน 2565 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.๔
ปร.๕
แบบ 1
แบบ 2
ร่างขอบเขต 1
ร่างขอบเขต 2