ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าแป้

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านป้าแป้ หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเคย ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนา 0.15 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 376 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏก่าหวายกำหนด  ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2565 เพื่อจะดำเนินการต่อไป

IMG_20220913_0001
IMG_20220906_0002
IMG_20220906_0003
IMG_20220906_0004
IMG_20220906_0005
IMG_20220906_0006
IMG_20220906_0007
IMG_20220906_0008