ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านผู้ใหญ่สิน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ดำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านผู้ใหญ่สิน หมู่ที่ 1 ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร หนา 0.05 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ก่อสร้างตามแบบเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด ราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 492,000.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 11 – 18 เมษายน 2566 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป แบบ
ปร.๔
ปร.๕
แผนที่
ร่างขอบเขต 1
ร่างขอบเขต 2