ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด Hot Mix Recycling ถนนเทศบาล 6 – ถนนอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 71 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ชนิด Hot Mix Recycling ถนนเทศบาล 6 – ถนนอ่างเก็บน้ำบ้านชัฏป่าหวาย และติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 71 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,778,134.87 บาท (สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) โดยเทศบาลตำบล้านชัฏป่าหวาย จะจัดจ้างตามราคาในวงเงินไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้ เป็นเงินทั้งสิ้น 10,800,000 บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ผู้สนในต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง เทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ผ่านอีเมล์ [email protected] หรือ ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 30 มิถุนายน  2566 โดยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.baanchatpawai.go.th ประกาศวันสิ้นสุดรับฟังคำวิจารย์ 27 มิถุนายน 2566- 30 มิถุนายน 2566ร่างประกาศ_compressed_compressed (1)
10,800,000-06082023103326