ประกาศการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโครงการก่อสร้างห้องเก็บของพัสดุเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย   ดำเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคาโครงการก่อสร้างห้องเก็บของพัสดุเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวาย ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร เนื้องานไม่น้อยกว่า 82.50 ตารางเมตร  ก่อสร้างตามประมาณราคาเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายกำหนด  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  325,000.- บาท  (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้สนใจสามารถแจ้งและเสนอราคาเพื่อให้ทางเทศบาลตำบลบ้านชัฏป่าหวายพิจารณา ภายในวันที่ 13 – 15 กันยายน 2564 เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป

ปร.๕
ประมาณราคา 1
ประมาณราคา 2
ประมาณราคา 3
ประมาณราคา 4
แบบ 1
แบบ 2
แบบ 3
แบบ 4
แบบ 5
แบบ 6
แบบ 7
แบบ 8
แบบ 9
แบบ 10
แบบ 11
แบบ 12
แบบ 13
ร่างขอบเขต 1
ร่างขอบเขต 2
ร่างขอบเขต 3