ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
สำนักปลัด1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
สำนักปลัด2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
สำนักปลัด3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
สำนักปลัด4 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
สำนักปลัด5 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
สำนักปลัด6 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
ป้องกัน1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
ป้องกัน2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
ป้องกัน3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองสาธารณสุข1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองสาธารณสุข2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองสาธารณสุข3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองช่าง1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองช่าง2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองช่าง3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองคลัง1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองคลัง2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองการศึกษา1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองการศึกษา2 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564
กองการศึกษา3 รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่ งบประมาณ 2564